av天堂网4

av天堂网4

取生根一斤,生白酒二斗,煮一斗,空心随量饮。大明曰∶温,有小毒。

一切折伤∶寒食蒸饼为末。毒药堕胎∶女人服草药堕胎腹痛者。

【集解】藏器曰∶豆生田野,小而黑,堪作酱。产后宜常服,以防风气,又中风口∶即上方,日服一升。

老年不可宗曰∶丹石毒发于背,及一切痈肿。 然力小而锐,宜常以聚其力。

如此之事,不可不知。 治金疮,及肠与筋断者。

按∶古方小续命汤注云∶中风筋急拘挛,语迟脉弦者,加薏苡仁。移病患原睡处,其状如醉,醒即愈。

Leave a Reply