259luxu稀有番号

259luxu稀有番号

陆机《诗疏》作字,非也。用柴胡、地骨皮各三钱,水煎服之。

甘温能补,微辛能润。解诸毒物,痈疽喉痹,飞尸蛊毒,肿下,蛇、虺、虫、蚕、狂犬毒,并煮汁服。

时珍曰∶楝长甚速,三、五年即可作椽。白者名,其木甚高硕。

后服治中汤养之。肺痈唾浊,心胸甲错∶取夜合皮一掌大,水三升,煮取一半,分二服。

每一风来,辄自相解了,不相牵缀。 【气味】苦,小寒,无毒。

或入生樟脑十五文。故陆机云∶木蓼为烛,明如胡麻。

Leave a Reply